Tìm kiếm

Tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí thuế và tăng hiệu quả của việc nộp thuế thông qua dịch vụ tư vấn thuế. Doanh nghiệp của bạn sẽ được tư vấn để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

 


  Đánh giá hiện trạng nộp thuế của doanh nghiệp

 

 

 

 

Đánh giá các khoản thuế hiện tại liên quan đến thực tiễn kinh doanh và ngành nghề của doanh nghiệp.

Đánh giá các ảnh hưởng của thuế đến kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm chi phí thuế phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

Hướng dẫn và trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình triển khai và thực hiện các giải pháp đó.

 


  Đề xuất các giải pháp giảm chi phí thuế

 

 

 

 

Đề xuất các mức miễn giảm và ưu đãi về thuế có thể áp dụng cho doanh nghiệp.

Đề xuất một cấu trúc tài chính hợp lý để có lợi về thuế.

Xây dựng hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.

Điều chỉnh các mức thu nhập và các khoản chi phí phù hợp để có lợi về thuế.

Tư vấn các chiến lược đầu tư và kinh doanh phù hợp để giảm thiểu thuế.

Tư vấn hoạt động chuyển giao, thỏa thuận chia sẻ lợi ich và chi phí các bên liên quan để có lợi về thuế.

 

 


  Các công việc tư vấn khác

 

 

 

Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán.

Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế.

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng (VAT).

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế.

Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán.

Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế.

Điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế.

Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế.

 

 


Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây

Các bài khác