Tìm kiếm

Kiểm tra hồ sơ kế toán

Doanh nghiệp sẽ hiểu rõ thực trạng sổ sách kế toán và chất lượng công việc kế toán thông qua dịch vụ Kiểm tra Hồ sơ kế toán. Từ kết quả kiểm tra, doanh nghiệp có thể định hướng bộ phận kế toán phát triển đúng hướng hoặc sử dụng thêm các dịch vụ kế toán thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính... của chúng tôi với mức phí ưu đãi.

 

 

  Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán

 

Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.

Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Kiểm tra sổ sách kế toán.

Kiểm tra báo cáo tài chính.

Kiểm tra báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng.

Kiểm tra báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 

 

  Điều chỉnh, bổ sung sổ sách và các báo cáo kế toán

 

 

 

Điều chỉnh và bổ sung các sai sót hoặc chưa phù hợp trong việc hạch toán kế toán.

Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

Điều chỉnh báo cáo thuế nếu có sai lệch.

Làm việc và giải trình với cơ quan thuế nếu có điều chỉnh, bổ sung.

 

 

Tham khảo Mức phí dịch vụ tại đây

Các bài khác