Tìm kiếm

Giải đáp thắc mắc

 

 

I.   Hóa đơn, chứng từ

 

     1. Phân loại và hình thức hóa đơn

     2. Tạo và phát hành hóa đơn

     3. Sử dụng hóa đơn

     4. Vi phạm và xử lý vi phạm

 

II.  Hạch toán kế toán

 

     1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

     2. Kế toán hàng tồn kho

     3. Kế toán tài sản cố định

     4. Kế toán lương và các khoản tính theo lương

     5. Kế toán các khoản phải thu phải trả

     6. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

     7. Kế toán các khoản doanh thu bán hàng, chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại

     8. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

     9. Kế toán tổng hợp

     10. Kế toán các phần hành khác

 

III. Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

     1. Kê khai và nộp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

     2. Điều chỉnh t khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

     3. Nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

IV. Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

     1. Thủ tục kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

     2. Ưu đãi, miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

     3. Điều chỉnh báo cáo lỗ trên tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

     4. Chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

     5. Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

V.  Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

 

     1. Cách tính Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

     2. Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

     3. Các thủ tục liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

     4. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

     5. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với doanh nghiệp tư nhân & Hộ kinh doanh cá thể