Tìm kiếm

Văn bản pháp qui

 

Danh mục các văn bản pháp qui:

 

    I.    Quản lý thuế

    II.   Hóa đơn chứng từ

    III.  Thuế Môn bài (MB)

    IV.  Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

    V.   Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

    VI.  Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

    VII. Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTDB)

 

Các văn bản pháp qui này được trích dẫn hoặc tham khảo từ các nguồn (websites) sau đây:

 

    http://www.chinhphu.vn/

    http://phapluat.tuoitre.com.vn

    http://www.gdt.gov.vn

    http://csdl.thutuchanhchinh.vn

    http://vbpq.mof.gov.vn/

    http://moj.gov.vn

    http://www.vietlaw.gov.vn

    http://vbqppl.moj.gov.vn/

 

Các bạn tham khảo thêm các vấn đề này trên các diễn đàn sau đây:

 

    http://webketoan.com

    http://danketoan.com

    http://ketoantruong.com.vn

    http://thegioiketoan.com