Tìm kiếm

Kê khai và nộp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

I.     Hóa đơn, chứng từ

II.    Hạch toán kế toán

III.   Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      1. Kê khai và nộp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      2. Điều chỉnh tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      3. Nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

IV.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

V.    Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

.............................................................................................

 

Câu hỏi 1: Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 4 (thuế GTGT của HHDV mua vào) và chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT được khấu trừ) là như nhau. Vậy chỉ cần chỉ tiêu 4 và không ghi chỉ tiêu 5 được không?

 

Trả lời: Thông thường thì giá trị của chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 bằng nhau. Nhưng không phải thuế GTGT đầu vào nào cũng được khấu trừ (trường hợp đơn vị có sản xuất mặt hàng không chịu thuế GTGT), cho nên có một số trường hợp chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 có giá trị khác nhau. Vì vây, doanh nghiệp phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu thống nhất, chỉ tiêu nào không phát sinh thì vẫn phải ghi rõ số 0 (số không), và không được để trống bất kỳ chỉ tiêu nào. Nếu chỉ tiêu 5 được để trống, xem như doanh nghiệp tự xác định không có số khấu trừ thuế đầu vào; và số thuế GTGT phát sinh phải nộp trong kỳ sẽ bằng chỉ tiêu 2 (thuế GTGT HHDV bán ra) trừ cho chỉ tiêu 5 (số 0).

 

Chỉ tiêu 6 = Chỉ tiêu 2 - chỉ tiêu 5

 

Câu hỏi 2: Trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng, chỉ tiêu số 5 (thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) ghi số âm hay số dương?

 

Trả lời: Thông thường thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh trong kỳ kê khai phải được ghi bằng số dương.

 

Trong trường hợp đặc biệt, chỉ tiêu này chỉ được thể hiện dưới dạng số âm khi doanh nghiệp kê khai điều chỉnh giảm lại số được khấu trừ của kỳ trước đă kê khai nhầm, và số điều chỉnh giảm đó vượt quá số thuế được khấu trừ phát sinh trong kỳ.

 

Câu hỏi 3: Là đơn vị được hưởng chế độ miễn giảm thuế TNDN do ưu đăi đầu tư, doanh nghiệp chúng tôi có được tính toán phần miễn giảm đó trong số dự kiến nộp của năm kê khai không?

 

Trả lời: Được.

 

Câu hỏi 4: Nếu tạm ngưng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế GTGT không?

 

Trả lời: Trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh hoặc không phát sinh doanh thu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế GTGT hàng tháng và báo cáo quyết toán thuế năm đúng theo các qui định về thời gian và thủ tục kê khai, quyết toán thuế. Những số liệu nào không phát sinh thì phải ghi rõ là số 0, không được để trống hoặc gạch chéo . . . Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phải lập và nộp cho cơ quan thuế các bảng kê hoá đơn đầu vào, đầu ra khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng; trong đó ghi rő "không phát sinh".

 

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp chúng tôi chỉ có vài nhân viên có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cao, thì có được xét miễn kê khai thuế hàng tháng không?

 

Trả lời: Kể từ kỳ thanh toán lương hoặc thù lao cho người lao động có phát sinh trường hợp phải khấu lưu thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế thu nhập của những người có thu nhập cao với cơ quan thuế. Hàng tháng, doanh nghiệp phải thực hiện khấu lưu khi thanh toán và thực hiện kê khai, nộp thuế thuế theo qui định. Trong một kỳ thuế, nếu không phát sinh thu khấu lưu, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế và ghi rõ không phát sinh.