Tìm kiếm

Điều chỉnh tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

I.    Hóa đơn, chứng từ

II.   Hạch toán kế toán

III.  Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      1. Kê khai và nộp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      2. Điều chỉnh tờ khai Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

      3. Nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

IV.  Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

V.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

.............................................................................................

 

Câu hỏi 1: Sau khi kê khai và đã nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT của tháng nào đó cho cơ quan thuế, doanh nghiệp mới phát hiện có nhầm lẫn trong tờ khai thuế, thủ tục điều chỉnh ra sao đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn giúp.

 

Trả lời: Nói chung là mọi sai sót do kỹ thuật tính toán, ghi chép thể hiện trên tờ khai thuế GTGT nếu không vi phạm về chính sách thuế thì đều có thể thực hiện điều chỉnh lại sau đó. Tuy nhiên, vì phải đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật thuế và những nguyên tắc ghi bộ thuế nên tuỳ theo thời điểm điều chỉnh số liệu mà DN và cơ quan thuế phải thực hiện những thủ tục khác nhau như sau:

 

1. Còn trong thời hạn nộp thuế của kỳ kê khai, ví dụ trước ngày 25/9/2001 đối với tờ khai thuế tháng 8/2001:

 

- Nếu chỉ sai sót một vài chỉ tiêu trên tờ khai: DN có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại với viên chức quản lý thuế để xác định lại những chỉ tiêu cần thay đổi. Viên chức quản lý sẽ lập phiếu chỉnh sửa tờ khai qua điện thoại và chuyển về bộ phận xử lý tờ khai thuế trước hạn nộp thuế. Số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ là số đă được điều chỉnh.

- Nếu số liệu phức tạp cần phải diễn giải, giải thích thêm cho rõ thì DN phải cử ngay người đến cơ quan thuế để cùng lập biên bản chỉnh sửa tờ khai thuế. Viên chức quản lý sẽ chuyển biên bản này đến bộ phận xử lý tờ khai thuế trước hạn nộp thuế. Số thuế phát sinh phải nộp trong kỳ là số đă được điều chỉnh.

 

2. Đă quá hạn nộp thuế nhưng còn trong niên độ tài chính: DN phải nộp đủ số thuế đă kê khai và tờ khai thuế GTGT của kỳ thuế đó không còn được điều chỉnh nữa, việc điều chỉnh số liệu sẽ được thực hiện trong những kỳ thuế sau đó cùng niên độ. Doanh nghiệp phải lập văn thư đề nghị điều chỉnh, giải trình lý do, gửi đến cơ quan thuế, và đính kèm những chứng từ có liên quan. Viên chức quản lý thuế sẽ thụ lý, xem xét và đối chiếu với các bảng kê, xác định tính hợp lệ của số liệu và sau đó lập phiếu đề nghị bổ sung số ghi bộ trình lãnh đạo cơ quan thuế duyệt. Thời gian điều chỉnh không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ của DN.

 

3. Sang niên độ tài chính sau (ví dụ đến tháng 2/2002 mới phát hiện có sai sót khi kê khai trong tờ khai tháng 9/2001): Vì đă đến thời kỳ quyết toán thuế hàng năm, nên DN phải thực hiện điều chỉnh bằng cách kê khai đầy đủ và chính xác trong tờ khai quyết toán thuế năm để gửi đến cơ quan thuế, đính kèm phần diễn giải lý do chênh lệch và bảng kê những chứng từ có liên quan.

 

Câu hỏi 2: Sau khi kê khai dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nếu cần điều chỉnh lại thì làm những thủ tục gì?

 

Trả lời: Đối với các sắc thuế nộp theo kế hoạch dự kiến như thuế TNDN, thu sử dụng vốn NSNN, tiền thuê mặt đất ... được nộp theo từng quí hoặc 6 tháng một lần: Ngay sau khi kê khai và trước kỳ nộp đầu tiên, nếu phát hiện kê khai nhầm, đối tượng nộp thuế có thể thực hiện điều chỉnh tờ khai qua điện thoại.Trong trường hợp đă kê khai từ đầu năm, nhưng sau đó nhận thấy số thực hiện thực tế có thể sẽ sai biệt lớn (nhiều hơn hoặc ít hơn) so với dự kiến ban đầu, đối tượng nộp thuế có thể lập văn thư đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh số liệu đă dự kiến. Thời hạn chậm nhất để điều chỉnh là ngày 30/6 của năm đó.

 

Câu hỏi 3: Trường hợp nộp nhầm thuế này sang thuế khác có điều chỉnh lại được không? Nợ thuế do nộp nhầm sang thuế khác đă bị tính phạt nộp chậm có xin giảm được không?

 

Trả lời: Trong trường hợp nộp nhầm giữa các sắc thuế với nhau, doanh nghiệp phải liên hệ ngay với Kho bạc Nhà nước nơi đă nộp thuế để đề nghị Kho bạc điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh chứng từ nộp chỉ thực hiện được trước ngày khoá sổ ngân sách quốc gia hàng năm và chứng từ nộp cần điều chỉnh đă được KBNN hạch toán cho niên khoá đó. Doanh nghiệp cũng có thể gửi văn thư kèm chứng từ có liên quan để nhờ cơ quan thuế liên hệ với KBNN điều chỉnh giùm.

 

Đối với số phạt nộp chậm do nộp nhầm thuế, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận tính thuế để lập phiếu đề nghị tính lại số phạt nộp chậm hoặc gửi văn thư đề nghị tính lại và đính kèm những chứng từ có liên quan đến cơ quan thuế.