Tìm kiếm

Thủ tục, kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

 

I.    Hóa đơn, chứng từ

II.   Hạch toán kế toán

III.  Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

IV.  Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      1.   Thủ tục, kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      2.   Ưu đãi, miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      3.   Điều chỉnh báo cáo lỗ trên tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      4.   Chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      5.   Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

V.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

.................................................................................

 

 

 

Câu hỏi 1: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là bao nhiêu?

 

Trả lời:    Kể từ ngày 01/01/2009, thuế suất thuế TNDN là 25%.

 

Câu hỏi 2: Những chi phí nào được coi là chi phí hợp lý của doanh nghiệp để khấu trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN?

 

Trả lời:    Tham khảo các văn bản liên quan tới thuế TNDN để biết tính chi phí hợp lý, bao gồm các văn bản sau:

                    

                - Luật thuế TNDN 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009

                    

                - Nghị Định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế TNDN.

                    

               - Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và hướng dẫn thi hành Nghị Định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

 

 

Câu hỏi 3: Thế nào là Thuế TNDN tạm tính? Làm tờ khai thuế TNDN tạm tính cuối quí như thế nào? Tờ khai quý 1 nộp vào tháng 4 có phải không?

 

Trả lời:    Thuế TNDN tạm tính quý căn cứ vào doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong quý để thực hiện.

                    

               Thời hạn nộp thuế TNDN quý và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý là ngày thư 30 kể từ ngày kế thúc quý. Hạn nộp quý 1 là ngày 30/04.

 

Câu hỏi 4: Công ty mới thành lập tháng 6/2010, đã nộp báo cáo thuế và thuế môn bài. Công ty chưa có phát sinh thu chi, vậy công ty tôi có phải làm báo cáo thuế TNDN ko?

 

Trả lời:    Công ty mới thành lập sẽ nhận được thông báo của Cơ quan thuế về việc kê khai thuế. Việc kê khai thuế bắt đầu từ tháng nào thì tháng đó sẽ tính là quý đầu tiên mà bạn phải làm tạm tính thuế TNDN quý.

 

Câu hỏi 5: Công ty tôi thành lập tháng 11/2009 và có phát sinh một số chi phí như tiền lương, điện nước nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy có được kê vào mục chi phí trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp không?

 

Trả lời:    Khi doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng trên thức tế có chi phí và có hóa đơn đầy đủ hợp lệ thì có thể phân bổ dần vào chi phí hợp lý nhưng không quá 3 năm.

 

Câu hỏi 6: Công ty tôi thuộc diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, quý 3 tôi tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, vậy tôi kê khai phần thuế TNDN tạm tính cho quý 3 như thế nào? Công ty tôi có phải nộp tiền thuế đó hay được miễn?

 

Trả lời:     Bạn kê khai số tiền này bình thường. Công ty bạn đã thuộc diện miễn thuế thì sẽ được miễn thuế quý 3.