Tìm kiếm

Chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

 

I.    Hóa đơn, chứng từ

II.   Hạch toán kế toán

III.  Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

IV.  Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      1.   Thủ tục, kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      2.   Ưu đãi, miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      3.   Điều chỉnh báo cáo lỗ trên tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      4.   Chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      5.   Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

V.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

.................................................................................

 

 

 

 

Câu hỏi 1: Công ty tôi ngoài việc trả tiền lương hàng tháng còn trả thêm tiền ăn giữa ca cho công nhân, mỗi người là 450.000 đồng/tháng bằng tiền mặt (trong hợp đồng lao động có thể hiện khoản chi này). Vậy tiền ăn giữa ca có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

 

Trả lởi:    Các khoản chi lương cho người lao động có ghi trong hợp đồng lao động thì được đưa vào chi phí hợp lý, kể cả tiền ăn giữa ca

 

Câu hỏi 2: Hóa đơn bán hàng thông thường không được khấu trừ vào thuế VAT, vậy có được tính vào chi phí để tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp không, nếu không tính được vào chi phí thì tại sao bộ tài chính lại cho phát hành hóa đơn bán hàng thông thường?

 

Trả lời:    Hoá đơn thông thường không được khấu trừ VAT nhưng được xem là chi phí hợp lý nếu chi phí đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Câu hỏi 3: Công ty tôi thường đóng các khoản ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, mua vé ủng hộ cho trẻ em nghèo. Vậy những chi phí này có được đưa vào chi phí hợp lý không? Những khoản này được hạch toán như thế nào? Các khoản trả tiền thuê đất hàng tháng có được tính là chi phí hợp lý không hay phải tính vào khấu hao 214?

 

Trả lời:    Chi phí ủng hộ có công văn được đưa vào chí phí hợp lý của nhà nước thì mình được hach tóan vào chi phí hợp lý.

                    

               Tiền thuế đất nếu có hợp đồng công chứng và có hóa đơn thì được hạch toán vào chi phí 642 trong tháng luôn mà không cần hạch toán vào 242 để phân bổ, trừ khi chi phí đó là tiền thuê của nhiều tháng, nhiều năm.

 

Câu hỏi 4: Công ty tôi thuê nhà ở để làm văn phòng, bên cho thuê không xuất hóa đơn. Công ty tôi chỉ có hợp đồng thuê nhà, chi phí thuê nhà có được đưa vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN không? Bên cho thuê có phải nộp thuế TNCN không?

 

Trả lời:    Bên cho thuê nhà phải đăng ký thuế và nộp thuế TNCN, xuất hoá đơn thuê nhà cho công ty bạn thì chi phí thuê nhà được xem là chi phí hợp lý.

 

Cẩu hỏi 5: Công ty tôi không xây dựng thang bảng lương mà trả lương căn cứ trên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Vậy tôi có thể đưa chi phí lương vào chi phí hợp lý để khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được không?

 

Trả lời:    Chi phí lương được đưa vào hợp lý thì phải có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao đông tập thể theo quy định. Do đó, bạn không xây dựng thang lương cũng được đưa vào chi phi hợp lý