Tìm kiếm

Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

 

I.    Hóa đơn, chứng từ

II.   Hạch toán kế toán

III.  Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

 

IV.  Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      1.   Thủ tục, kê khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      2.   Ưu đãi, miễn giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      3.   Điều chỉnh báo cáo lỗ trên tờ khai Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      4.   Chi phí tính Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

      5.   Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

V.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

.................................................................................

 

 

 

 

Câu hỏi 1: Tôi làm ở công ty TNHH, khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN thì phải làm thêm những phụ lục nào?

 

Trả lời:    Quyết toan thuế TNDN gồm các giấy tờ sau:

                    

                - Tờ khai tự quyết toán thuế (mẫu 03/TNDN)

                    

                - Phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh (Phụ lục 03-1A)

                    

                - Các phụ lục miển giảm khác (nếu có)

                    

                - Bản kê nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

                    

                - Bộ báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)

 

Câu hỏi 2: Tôi phát hiện đã kê trùng hoá đơn trong quá trình làm quyết toán thuế. Vậy tôi phải xử lý như thế nào? Nếu cơ quan thuế phát hiện sẽ xử lý ra sao? Tôi có thể để sang năm sau điều chỉnh được không?

 

Trả lời:    Nếu việc kê khai sai doanh thu ảnh hưởng đến thuế TNDN phải nộp thì bạn làm mẫu 01KHBS để điều chỉnh, các bút toán điều chỉnh (nếu có) sẽ hạch toán trong năm sau.

 

Cẩu hỏi 3: Công ty tôi kê khai thuế TNDN hàng quý theo tỷ lệ trên doanh thu. Nhưng khi quyết toán năm 2009 thì lại tính theo tờ khai quyết toán là tính theo kết quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy tôi phải giải quyết số thuế chênh lệch phát sinh như thế nào?

 

Trả lời:    Tờ khai tạm tính quý có thể sẽ chênh lệch với số quyết toán năm là việc bình thường vì quý là "tạm tính", còn quyết toán thuế là tính vào số thực tế đã thực hiện.

 

Câu hỏi 4: Năm 2010 công ty tôi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, sau kiểm toán lợi nhuận tăng lên 500 triệu do cắt giảm giá vốn hàng bán. Công ty kiểm toán tính thuế suất của phần lợi nhuận tăng thêm là 25%. Công ty tôi thuộc diện được miễn giảm thuế nên được giảm 50% số thuế phải nộp. Vậy tôi kê khai số thuế TNDN tăng thêm đó vào tờ khai Quyết toán năm 2010 có được không? Kê khai vào chỉ tiêu nào? Hay phải làm mẫu tờ khai khác?

 

Trả lời:    Năm 2009 kế toán bên bạn có sai sót nên kiểm toán đã loại các chi phí ra làm lợi nhuận tăng thêm 500 triệu đồng. Vậy nếu báo cáo quyết toán thuế TNDN bạn đã nộp thì bạn phải làm lại tờ khai quyết toán thuế 2009 theo số liệu đúng (tức là phải thể hiện 500 triệu chi phí bị loại đó trên tờ khai tự quyết toán và kèm theo mẫu 01/KHBS nộp ngay cho cơ quan thuế. Nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm thì bạn phải nộp ngay và tính  số tiền nộp phạt trể hạn là 0.05%/ngày kể từ ngày 31/03/2010 đến thời đểm nộp báo cáo điều chỉnh.

 

Câu hỏi 5: Công ty tôi thành lập từ tháng 6/2010. Tôi đã làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 1B/TNDN của Quý 3 và 4/2010. Vậy, cuối năm 2010 tôi phải làm quyết toán như thế nào?

 

Trả lời:    Công ty của bạn mới thành lập thì không được làm theo tờ khai tự quyết toán theo mẫu 1B/TNDN. Mẫu này chỉ áp dụng cho DN đã có hoạt đông 1 năm và căn cứ vào năm đó để tạm tính.

 

              Cuối năm, quyết toán thuế TNDN thì căn cứ vào Doanh thu thức tế đã thực hiện trong năm và chi phí hợp lệ để tính thuế TNDN, không liên quan tới các tờ khia tạm tính quý,

 

Câu hỏi 6: Tôi đã nộp báo cáo tài chính năm 2009 và bây giờ tôi phát hiện mình làm sai, vậy tôi có thể làm và nộp lại báo cáo tài chính đó không? Nếu được thì công ty có bị phạt không? Nếu bị phạt thì tính như thế nào?

 

Trả lời:    Nếu bạn phát hiện báo cáo tài chính bị sai trước khi bên thuế phát hiện thì bạn làm điều chỉnh bổ sung ngay thì không bị phạt.