Tìm kiếm

Cách tính Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

 

 

I.    Hóa đơn, chứng từ

II.   Hạch toán kế toán

III.  Kê khai và nộp Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

IV. Kê khai và nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 

V.   Kê khai và nộp Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

      1.   Cách tính Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

      2.   Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

      3.   Các thủ tục liên quan đến Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

      4.   Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

      5.   Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với doanh nghiệp tư nhân & Hộ kinh doanh cá thể

 

.................................................................................

 

 

 

Câu hỏi 1: Đối với tiền lương của cả năm 2009 có được miễn giảm 50% hay không? Tiền lương thứ 13 xử lý như thế nào?

Trả lời:    Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính thì tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải trả cho cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 được miễn thuế; đối với tiền thưởng tháng lương thứ 13 cũng được miễn 50% nếu chi trả trong quý I năm 2010.

 

Câu hỏi 2: Trường hợp chỉ kinh doanh thời vụ, không thường xuyên có được giảm trừ cho bản thân 4.000.000/tháng không?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại điểm 3.1.2 (a) mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì trường hợp chỉ kinh doanh thời vụ, không thường xuyên vẫn được giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân là 4 triệu đồng /tháng (48 triệu đ/năm).

Câu hỏi 3: Trong năm 2009, cá nhân chỉ có thu nhập trong 3 tháng (10,11,12) thì khi quyết toán thuế được giảm trừ gia cảnh cho 3 tháng hay 6 tháng?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại điểm 3.1.2 (a) mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì vẫn được giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân là 6 tháng.

Câu hỏi 4: Cá nhân đóng góp quỹ từ thiện vì người nghèo, học bổng… tại công đoàn của cơ quan thi không có chứng từ riêng vậy xử lý như thế nào? Nếu nộp trực tiếp chứng từ là phiếu thu có được không?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại Công văn số 56/TCT-TNCN ngày 7/01/2010 của Tổng cục Thuế thì tài liệu để chứng minh cá nhân đóng góp quỹ từ thiện vì người nghèo, học bổng...tại công đoàn cơ quan là chứng từ thu hợp pháp do các quỹ bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo cấp (cơ quan chi trả hoặc cá nhân trực tiếp liên hệ để được cấp chứng từ thu hợp pháp).

Câu hỏi 5: Công tác phí, điện thoại... theo NĐ 100 đưa vào thu nhập chịu thuế nhưng theo TT 62 không đưa vào thu nhập chịu thuế nếu có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, vậy áp dụng theo quy định tại NĐ100 hay TT62?

Trả lời:    Thực hiện theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009.

 

Câu hỏi 6: Cổ tức của cả năm 2006, 2007, 2008, 2009 chi trả trong năm 2010 thì có tính thuế TNCN không hay chỉ tính của năm 2009?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại điểm 1 Công văn số 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính thì khoản chi trả cổ tức của cá nhân có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 trở về trước nhưng được chi trả vào năm 2009 thì áp dụng các chính sách thuế của năm phát sinh thu nhập, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập này.

Căn cứ vào hướng dẫn tại điểm 7 điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC thì phải tính thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức năm 2009 nếu được chi trả sau ngày 30/6/2010.

Câu hỏi 7: Công ty TNHH có 2 thành viên góp vốn và cả 2 cùng điều hành công ty thì lợi nhuận được chia sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ góp vốn có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:    Theo quy định tại điểm 3.3 mục II, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC thì khoản lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty TNHH là thu nhập từ đầu tư vốn, do đó thành viên góp vốn khi nhận được khoản thu nhập này phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 5%.

Câu hỏi 8: Công ty có thuê nhân công thời vụ (hợp đồng 6 tháng), những người lao động này không thuộc biên chế Công ty. Khi thanh toán tiền công cho bộ phận lao động này phải thu từ tiền công của họ là bao nhiêu và cách thức kê khai nộp thuế như thế nào, có được giảm trừ gia cảnh không?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính thì trường hợp công ty có ký hợp đồng lao động thời vụ 6 tháng thì thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần và được tính giảm trừ gia cảnh.

Câu hỏi 9: Trong năm 2008, cá nhân có ký hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn hai năm và đã thu trước tiền thuê nhà cho cả năm nay. Sau đó đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), hỏi có được tính lại số thuế đã nộp theo Luật Thuế TNCN hay không?

Trả lời:    Theo hướng dẫn tại điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân cho thuê nhà trong năm 2008 và đã thu tiền cho cả năm 2009, đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì cá nhân cho thuê nhà được quyền lựa chọn giữ nguyên mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho doanh thu năm 2009 hoặc tính lại theo Luật thuế thu nhập cá nhân.