Tìm kiếm

Biểu mẫu

 

B  |  C - D - Đ  |  G - H  |  L - M - N - P - Q  |  S - T 
.........................................................................................

 

B     (download)

Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam)
Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam)
Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở
Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí
Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước
Bảng cân đối tài khoản
Bảng giá bán hàng
Bảng kê chứng từ tạm ứng
Bảng kê chứng từ thanh toán
Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng thanh toán tiền lương (1)
Bảng thanh toán tiền lương (2)
Bảng tính hao mòn tài sản cố định
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…
Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12
Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng
Báo cáo công nợ phải thu
Báo cáo công nợ đầu năm
Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu
Báo cáo công nợ phải trả
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định
Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất
Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ
Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ
Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa
Báo cáo quyết toán công trình
Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính
Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ
Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ
Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)
Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)

Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi

Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ
Báo cáo thực hiện vốn đầu tư

Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định
Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang
Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
Báo cáo tồn kho đầu năm
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tổng hợp công nợ
Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội
Báo cáo tổng hợp tồn kho

Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ

Biên bản bàn giao hàng hóa
Biên bản bàn giao tài sản
Biên bản định giá lại tài sản
Biên bản giao nhận tài sản cố định
Biên bản góp vốn
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở
Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai
Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở

Biên nhận hồ sơ

C – D – Đ  
   (download)


Các hóa đơn chưa thanh toán
Cấp giấy phép xây dựng
Chi tiết bán hàng theo khách hàng
Chi tiết bán hàng theo nhân viên
Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán
Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán
Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp
Chi tiết nguồn vốn đầu tư
Chi tiết thuế được khấu trừ
Chi tiết thuế phải nộp
Chứng từ ghi sổ
Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
Danh mục cán bộ
Danh mục kho vật tư
Danh mục loại vật tư
Danh mục phòng ban
Danh mục tài sản cố định
Danh mục vật tư
Danh sách đối tượng
Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng
Di chúc
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn
Điều lệ doanh nghiệp liên doanh
Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Điều lệ mẫu HTX Công nghiệp và Xây dựng
Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp
Điều lệ mẫu HTX Thuỷ sản
Điều lệ mẫu HTX Thương mại
Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động)
Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động)
Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người sử dụng lao động)
Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung ( của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng )
Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước)
Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN)
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc s/hữu toàn dân do N/nước q/lý hoặc thuộc các hình thức s/hữu khác)
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc sở hữu tư nhân)
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước)
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)
Đơn xin đăng ký khai sinh
Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn
Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước)
Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng
Đơn xin hồi hương (dùng cho người VN định cư ơ NN)
Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư NN)
Đơn xin giao đất
Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)
Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)
Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)
Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)
Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh
Đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Đơn xin thuê đất
Đơn xin thuê lại đất
Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)
Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)
Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)
Đơn xin xác nhận hộ khẩu
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất
Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vởi đất
Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh
Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

G – H  
   (download)

 

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
Giấy bảo lãnh cho người định cư ở nước ngoài hồi hương
Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh
Giấy đề nghị thanh toán
Giấy đồng ý cho Trẻ em làm con nuôi (Trong trường hợp Trẻ tại trại nuôi dưỡng)nghị thanh toán
Giấy nhận giữ di chúc
Giấy phép xây dựng (mẫu số 4)
Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất
Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi
Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Hóa đơn chờ ghi sổ
Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng cho thuê nhà ở
Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Hợp đồng đại diện
Hợp đồng đại lý
Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
Hợp đồng cung ứng lao động
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
Hợp đồng góp vốn

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình
Hợp đồng lao động
Hợp đồng lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình
Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng môi giới thương mại
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán nhà ở
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở
Hợp đồng mua bán nhà ở (một phần ngôi nhà)
Hợp đồng mua bán nhà ở (toàn bộ ngôi nhà)
Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình
Hợp đồng sửa chữa nhà ở
Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà)
Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê lại đất
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà
Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước)
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thuê nhà(cho người nước ngoài)
Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài)
Hợp đồng trao đổi nhà ở
Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà)
Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Hợp đồng xuất khẩu gạo

L – M – N – P – Q  
   (download)

Liệt kê báo giá
Liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá
Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại
Liệt kê chứng từ theo khách hàng
Liệt kê chứng từ theo nhà cung cấp
Liệt kê hóa đơn mua hàng
Liệt kê hóa đơn bán hàng
Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN)
Lý lịch tự thuật
Mẫu điều lệ công ty cổ phần
Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Nguồn vốn đầu tư
Nhật ký sổ cái
Nội quy công ty
Phiến hẹn trả kết quả đăng ký
Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
Phiếu đề nghị
Phiếu hẹn
Phiếu trả lương
Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH
Quy định về phân công trong nội bộ công ty

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác
Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân
Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế)
Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Quyết định cấp phó bản giấy phép xây dựng
Quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế)
Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên
Quyết định điều động cán bộ
Quyết định giải thể Doanh nghiệp
Quyết định góp vốn

Quyết định kỷ luật lao động
Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên
Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật
Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ

S – T    
   (download)


Sổ cái
Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết các khoản thu
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ chi tiết chi dự án
Sổ chi tiết chi hoạt động
Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng
Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản
Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng)
Sổ chi tiết mua hàng
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ ghi giảm tài sản cố định
Sổ ghi tăng tài sản cố định
Sổ nhật ký chung
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tài sản cố định
Sổ theo dõi chi phí trả trước
Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng
Sổ theo dõi hạn mức kinh phí
Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức
Sổ theo dõi nguồn kinh phí
Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng
Sổ tiền gửi
Thẻ kho
Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng
Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng
Thoả thuận phân chia di sản(áp dụng cho thành phố hồ chí minh)
Thông báo giải thể
Thông báo lập chi nhánh
Thông báo lập văn phòng đại diện
Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Thông báo thay đổi người Đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần
Thông báo thay đổi Đại diện Chi nhánh
Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu
Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT khấu trừ
Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng
Thực hiện đầu tư
Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
Thư mời (Mẫu 1)
Thư mời (Mẫu 2)
Thuyết minh báo cáo tài chính
Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy
Tờ hủy bỏ di chúc
Tờ khai đăng ký kết hôn
Tờ khai đăng ký thuế đất
Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất
Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước
Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Tờ khai thuế khoán
Tổng hợp bán hàng theo khách hàng
Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng
Tổng hợp bán hàng theo nhân viên
Tổng hợp chi hoạt động
Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng
Tổng hợp mua hàng theo theo nhà cung cấp
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội
Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

 

B  |  C - D - Đ  |  G - H  |  L - M - N - P - Q  |  S - T 
.........................................................................................